e-office สพป.สท. 2แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี

แหล่งเรียนรู้

 • อะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เหตุผลที่ Google พัฒนา Googe Chroms OS
 • วิธีการติดตั้ง Windows 7 ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้ง CPU ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้งหน่วยความจำ ในรูปแบบวีดีโอ
 • มาดูวีดีโอแก้ปัญหาไวรัส Autorun.inf ด้วยตัวเอง
 • iPad First Look ในรูปแบบ Video
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Publisher 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Access 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Excel 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เรียนรู้พื้นฐานคอมฯ ( 45 Articles )
 • สอนใช้โปรแกรมออฟฟิค ( 110 Articles )
 • สอนใช้ Office 2010 ( 20 Articles )
 • สอนใช้ Internet & E-mail ( 18 Articles )
 • เรียนรู้ระบบเครือข่าย ( 21 Articles )
 • ตัดต่อหนัง เพลงด้วยตัวเอง ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริมที่จำเป็น ( 13 Articles )
 • สอนใช้ โฟโตช้อป Adobe Photoshop ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้ Windows 7 ( 67 Articles )
 • วิธีใช้งาน Facebook ( 19 Articles )
 • วิธีใช้งาน Twitter ( 18 Articles )
 • วิธีใช้งาน Google ( 12 Articles )
 • ที่มา http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial

  นานาสาระวิจัยสำหรับครู

  [1] แนวความคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม   [2] จรรยาบรรณครู[3] แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  [4] แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  [5] ทฤษฎีการบริหารทัศนะร่วมสมัย
  [6] ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ
  [7] ทฤษฎีการปรับตัวของอุดมศึกษา
  [8] ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
  [9] ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

  [-] นโยบายการศึกษา
  [-] แผนการศึกษาแห่งชาติ
  [-] จิตวิทยา
  [-] เทคโนโลยีการศึกษา

  [1] ทฤษฎีภาวะผู้นำ
  [2] ความพึงพอใจของครู
  [3] แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
  [4] แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการวัดและการประเมินผลการศึกษา
  [5] แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารงาน
  [6] การวัดและประเมินผล
  [7] งานประเมินคุณภาพภายนอก
  [8] การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แนวใหม่
  [9] การเรียนรู้แบบบูรณาการ
  [2]
  พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
  [1]
  General Discussion

  [-] นโยบายการศึกษา
  [-] แผนการศึกษาแห่งชาติ
  [-] จิตวิทยา
  [-] เทคโนโลยีการศึกษา

  [1] มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [2] ความเป็นครู
  [3] มาตรฐานวิชาชีพครู
  [4] มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  [5] แรงจูงใจ
  [6] การประเมินโครงการ (project evaluation)
  [7] การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กศน.(2)
  [8] “สังคมวิทยา”ศาสตร์แห่งการศึกษาสังคม
  [9] การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กศน. (1)

  [1] การศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม : แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  [2] การศึกษาตลอดชีวิต
  [3] ความหมายของสังคม
  [4] สังคมวิทยา
  [5] พฤติกรรมมนุษย์ - ปัจจัยพื้นฐานด้านสังคมวิทยา
  [6] พระพุทธศาสนากับการศึกษา
  [7] ระเบียบวิธีวิจัย
  [8] บทบาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยยุคแข่งขัน
  [9] ผู้บริหารสถานศึกษากับการมีความคิดสร้างสรรค์

  [1] ปรับ 4 ทัศนคติ … จุดเริ่มพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารที่คิดสร้างสรรค์
  [2] บทความทางวิชาการ : เรื่อง แนวคิดการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้
  [3] การศึกษาไทยในอดีต
  [4] รายชื่อโรงเรียนระดับพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา 3
  [5] รายชื่อโรงเรียนระดับพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา 2
  [6] รายชื่อโรงเรียนระดับพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา 1
  [7] ข้อมูลโรงเรียนระดับพื้นฐานไทย
  [8] ข้อมูลด้านการศาสนาและการศาสนศึกษา ปี 2551
  [9] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปี 2546-2551

  [1] แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยา
  [2] จิตวิทยาการเรียนรู้(Psychology of Learning)
  [3] การบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษา: การเรียนรู้สู่ความเป็นอัจฉริยะ
  [4] ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
  [5] "สกศ.-สสส."ทุ่ม30ล้าน เพิ่มความฉลาดเด็กไทย พบมีปัญหา"กาย-ใจ-สังคม-ปัญญา"
  [6] การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน
  [7] คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงกับกระบวนการจัดการศึกษา
  ที่มา

  ทดสอบก่อนเรียน
  ความจำเป็นในการเลือกใช้
  เทคนิคการสอนในชั้นเรียน
  การวิเคราะห์งาน
  การเรียนโดยร่วมมือกัน
  การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน
  การสอนเด็กต่างระดับในห้องเรียนเดียวกัน
  แผนจัดการการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
  ทดสอบหลังเรียน

  ที่มาhttp://www.nrru.ac.th/web/Special_Edu/4-6.html

  ลูกคิด (ABACUS)

  lukkidthai.com
  ลูกคิด เป็นเครื่องคำนวณเครื่องแรกที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นมาโดยชาวตะวันออก(ชาวจีน) และยังมีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีลักษณะต่างๆออกไป เช่น ลูกคิดของจีนจะมีตัวนับรางบนสองแถว ขณะที่ลูกคิดญี่ปุ่นจะมีตัวนับรางบนเพียงแถวเดียว แม้เป็นอุปกรณ์สมัยเก่า แต่ก็มีความสามารถในการคำนวณเลขได้ทุกระบบ

  ลูกคิดไทยครูเพชรรัตน์

  อุปกรณ์ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์
  การบวก การลบ การคูณ การหาร และเศษส่วน

  การบวกเลขไม่มีการทด
  1. นำลูกคิดไปไว้ด้านบนทั้งหมดทุกหลัก
  2. นำลูกคิดกลับมาติดกับหลักเลขเท่ากับตัวตั้งในแต่ละหลัก
  3. นำลูกคิดเพิ่มในแต่ละหลักเท่ากับตัวบวก
  4. อ่านจำนวนเลขและบันทึกลงในช่องคำตอบ

  ตัวอย่างการคิดหาคำตอบการบวกเลขที่ไม่มีการทด
  45,025 + 10,253 = ?

  วิธีทำ
  45,025
  10,253 +
  55,278
  คำตอบ ๕๕,๒๗๘  วิธีคิด
  ขั้นที่ 1 นำลูกคิดไปไว้ด้านตรงกันข้ามกับด้านที่มีหลักกำกับดังรูป
  ขั้นที่ 2 เขียนตัวตั้ง 45,025 และตัวบวก 10,253
  ขั้นที่ 3 ดีดลูกคิดลงมาติดกับหลักเลข จำนวนที่เป็นตัวตั้ง นั้นคือ หลักหมื่น 4 ลูก หลักพัน 5 ลูก หลักร้อย 0 ไม่มีลูกคิด หลักสิบ 2 ลูก หลักหน่วย 5 ลูก
  ขั้นที่ 4 ดีดลูกคิดที่เป็นตัวบวกลงมารวมกับตัวตั้ง หลักหมื่น 1 ลูก หลักพัน 0 ไม่ต้องดีดลงมา หลักร้อย 2 ลูก หลักสิบ 5 ลูก หลักหน่วย 3 ลูก
  ขั้นที่ 5 นับลูกคิดในแต่ละหลัก เขียนคำตอบ จะได้คำตอบที่ถูกต้อง คือ 55,278
  ฝึกจนชำนาญ หรือจะฝึกจากหลักหน่วยก่อนก็ได้

  การบวกเลขมีการทด
  1. นำลูกคิดไปไว้ด้านบนทั้งหมดทุกหลัก
  2. นำลูกคิดกลับมาติดกับหลักเลขเท่ากับตัวตั้งในแต่ละหลัก
  3. นำลูกคิดเพิ่มในแต่ละหลักเท่ากับตัวบวกหลักใดเกินสิบให้เพิ่มในหลักสูงขึ้น 1 ลูก และนำลูกคิดสิบลูกที่เหลือในหลักนั้น ๆ กลับไปไว้ด้านบนทำอย่างนี้จนครบทุกหลัก
  4. อ่านจำนวนเลขและบันทึกลงในช่องคำตอบ

  ตัวอย่างการคิดหาคำตอบการบวกเลขที่มีการทด
  43,423 + 39,787 = ?

  วิธีทำ
  43,423
  39,787 +
  83,210
  คำตอบ ๘๓,๒๑๐